دو نوع پر کردن دندان داریم :  یکی پر کردن به رنگ نقره ای می باشد که به آن آمالگام می گویند و دیگری پر کردگی هم رنگ دندان است که کامپوزیت نوری می گوند.

پر کردگی نقره ای برای دندان های عقب به کار می رود چون که مقاومت آمالگام از مواد سفید بیشتر می باشد به همین خاطر از آمالگام استفاده می کنیم.

زمانی دندان پر می شود که هنوز به مرحله عصب کشی نرسیده باشد. با تراش دادن محل سیاهی و خرابی دندان و بعد پر کردن مواد ، دندان ترمیم می شود.

برای دندان های جلویی که در دید هستند از مواد هم رنگ دندان استفاده می شود تا دندان ها یک دست دیده شوند.