جراحی لثه به دو صورت هست برای افرادی که لثه بلند و دندان های کوتاه دارند و یا بلعکس ، برای افرادی که دندان های بلند دارند و به مرور لثه از بین رفته است.