عصب کشی و یا همان درمان ریشه زمانی اتفاق می افتد که پوسیدگی دندان بسیار عمیق باشد و عصب دندان رسیده باشد و عصب کشی تک کاناله، دو کاناله، سه کاناله و چهار کاناله دارد. در عصب کشی کانال های عصب را تخلیه می کنیم و با مواد پر می کنیم ، دندان زمانی که پوسیدگی از حد مینا و عاج رد شده باشد ، دندان به عصب کشی می رسد.

بعد از عصب کشی بیمار تا چند روز به ضربه و دما حساس می شود و ممکن است احساس درد کند. چرا؟ چون که عصب های دندان از عصب های اصلی جدا شده است و این ناحیه مقداری ملتهب می باشد و تا اتمام ترمیم این التهاب بعد از عصب کشی ممکنه است بیمار احساس درد کند.