روکش دندان (PFM) از یک فلز تشکیل شده است که بر روی آن روکش سفیدی کشیده شده است که از داخل دهان فلز باید زیر روکش مشخص باشد و دلیل پیدا بودن روکش بخاطر این است که ته چینی به لثه میرسد ، چینی لیز نخورد و چینی نشکند.