جراحی اپیکو یا جراحی برداشتن کیست دندانی به برداشتن ضایعات انتهای ریشه می باشد که به آن اپیکو یا اپیسکتومی هم می گویند. در این مورد جراحی دیگر کل دندان تراشیده نمی شود و از کنار لثه جراحی انجام شده و ضایعه کیست برداشته می شود .