بلیچینگ برای دندان های سالم و دست نخورده انجام می شود. یعنی دندانی که پر کردگی دارد نمی توان انجام داد چون که دندان با بلیچینگ چند درجه روشن تر می شود ولی مواد پر کردگی روشن نمی شوند و تناسب رنگی ایجاد نمی شود.

بلیچینگ به دو صورت وجود دارد:

  1. در خانه
  2. در مطب

و پزشک هم در مطب را به خانه ترجیح می دهدچرا که خود دکتر بهتر می تواند قالب را در دهان قرار دهد.