بیشتر اوقات بهتر است بجای استفاده از بریج از ایمپلنت ها استفاده کنیم ، اما همیشه به این صورت نمی باشد و ما بعضی وقت ها از بریج استفاده می کنیم و بعضی مواقع از ایمپلنت و بستگی به جایگاه ناحیه دندانی دارد و در این عکس به جای بریج از ایمپلنت تکی استفاده شده است.