جراحی کیست

1399/6/25 16:38:38توسط |جراحی, جراحی کیست, خدمات|

جراحی اپیکو یا جراحی برداشتن کیست دندانی به برداشتن ضایعات انتهای ریشه می باشد که به آن اپیکو